របៀបដាក់ពាក្យ

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីជួបជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំដែលនឹងរង់ចាំស្វាគមន៍លោកអ្នកជានិច្ច។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចទាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ +៨៥៥ (០)៩៦​ ២១៩ ៩៩៩៩I +៨៥៥ (០) ២៣/៨១ ៩៩៩ ០១០ ឬemail: customercare@sathapana.com.kh។

លក្ខខណ្ឌ

 • រូបវ័ន្តបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
 • និវាសនជនឬអនិវាសនជន
 • មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណរបស់ធនាគារ ស្ថាបនាព្រីមារណ៍គឺជាការព្រមព្រៀងគ្នាជាផ្លូវការរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ និងធនាគារ ស្ថាបនា ដោយយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណនីមួយៗ។ លោកអ្នកត្រូវអានកិច្ច ព្រមព្រៀងនេះឱ្យបានច្បាស់លាស់ មុននឹងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ប័ណ្ណរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។ តាមរយៈ ការចុះហត្ថលេខា ឬការទទួលយកសិទ្ធិជាអ្នកប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ លោកអ្នកបានយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌ ទាំងអស់ និងគ្រប់ការកំណត់សម្គាល់នានា ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ លើសពីនេះ លោកអ្នកត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ។ ឬលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗអាចត្រូវបានអនុវត្ត, យោងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។

កាតឥណទានស្ថាបនា៖

លក្ខណៈពិសេសផលិតផល៖
ប្រភេទគណនី
 • បុគ្គល
 • គណនីឯកត្តបុគ្គល និង គណនីរួម
 • និវាសនជន និង អនិវាសនជន
រូបិយប័ណ្ណ
 • ដុល្លារ / រៀល
អត្រាការប្រាក់
 • ២% ក្នុងមួយឆ្នាំ
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងអប្បបរមា
 • ១០,០០០ ដុល្លារ / ៤០.០០០.០០០ រៀល
អត្ថប្រយោជន៍គណនី
 • សៀវភៅគណនីបញ្ញើព្រីមារណ៍ (តាមការស្នើសុំ)
 • សៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រព្រីមារណ៍ (តាមការស្នើសុំ)
 • ប័ណ្ណឥណពន្ធផ្លាទីនៀមស្ថាបនាព្រីមារណ៍
 • ប័ណ្ណផ្លាទីនៀមឥណទានវីសា (តាមការស្នើសុំ)

ការធានារ៉ាប់រងមានរហូតដល់ ១ លានដុល្លារ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូម ចុចទីនេះ!